1978 – 1995

B.N., 1993, akvarel /watercolour / Aquarell, 49,5 x 40 cm
B.N., 1993, akvarel /watercolour / Aquarell, 49,5 x 40 cm
Zagorske pravljice / Zagorje Stories / Zagorje Märchen, 1994, akvarel / watercolour / Aquarell, 60 x 43 cm
Reminiscence / Reminiscences / Reminiszenzen, 1993, akvarel / watercolour / Aquarell, 44,5 x 61 cm