1978 – 1995

B.N., 1992, akvarel / watercolour / Aquarell, 60 x 43 cm
B.N., 1992, akvarel / watercolour / Aquarell, 60 x 43 cm
B.N., 1993, akvarel / watercolour / Aquarell, 43 x 32 cm
Reminiscence / Reminiscences / Reminiszenzen, 1989, akvarel / watercolour / Aquarell, 49,5 x 67,5 cm