1973 – 1984

Bosanska trava / Bosnian Grass / Bosnisches Gras, 1978, grafit, papir / graphite, paper / Grafit, Papier, 29 x 29 cm
Bosanska trava / Bosnian Grass / Bosnisches Gras, 1978, grafit, papir / graphite, paper / Grafit, Papier, 29 x 29 cm
Elementi krajine / Elements of a Landscape / Land -schaftselemente, 1979, grafit, papir / graphite, paper / Grafit, Papier, 75,5 x 55 cm
Tonaliteta krajine / Landscape tonality / Tonalität der Landshaft, 1978, mešana tehnika, papir / mixed media, paper / gemischte Technik, 46 x 62 cm